11ส.ค./16
1

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ” 84 พรรษามหาราชินี “

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
๘๔ พรรษามหาราชินี
ประจำปี ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณอาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์

         เมื่อช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป   มีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   และช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก   มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี   มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีด้วย  ในการนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีฯ
โดยอ.จักรพงษ์ วารี นำนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร รับฟังการพูดสุนทรพจน์ ร้องเพลงค่าน้ำนมจากนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งกิจกรรมดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

2 4 1
1 2 36 8 79 11 1214 16 18

ภาพตักบาตร: นายวิทยา  ธโนรับ 

ความสอดคล้องตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชีั้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

06ก.ค./16
DSC_7631

การประชุม การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (5ปี) ครั้งที่1/2559

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 25559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 29 อ.จักรพงษ์ วารี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนฯ และ อ.ว่าที่ร.อ.บุญโต นาดี รองประธานเข้าร่วมการประชุม การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5ปี) ครั้งที่ 1 /2559 Continue reading

04ก.ค./16
3

การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.๕ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ในการนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่
Continue reading

03มิ.ย./16
IMG_7672

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  รวมทั้งนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศด้วย ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการงาน

IMG_7672IMG_7704IMG_7723IMG_7706IMG_7689     IMG_7690

 

ความสอดคล้อตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

07มี.ค./16
ICTEDU ban

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต  ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษารับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สมัครออนไลน์ http://graduate2.srru.ac.th/  เว็ปไซต์ http://ictedu.srru.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/ICTEDU.SRRU/