ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Google App for Education 28-29 พ.ค.2558

 ขอเชิญคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาที่สนใจ  เข้าร่วมอบรมโครงการ
“การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” Google Apps for Education : Working in the cloud and Study in the cloud

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการศึกษาทั่วโลกได้ตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่างๆเป็นเครื่องมือในการยกระดับการศึกษา โดยผลที่ได้คือการเพิ่มคุณค่าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างบูรณาการ บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนากระบวนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการในการเสริมสร้างระบบการคิด วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าในการพัฒนาประเทศ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบันได้มีการนำสื่อ/เครื่องมือต่างๆ เข้า มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี นับตั้งแต่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การใช้รูปแบบการเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่างๆ แบบออนไลน์ที่ เปิดฟรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีผู้เรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก (MOOC) และการเรียนการสอน โดยใช้สื่อออนไลน์ (Social Media)ในรูปแบบอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

Google Apps for Education หรือ Google App สำหรับการศึกษา เป็นชุดเครื่องมือการทำงานงานร่วมกัน และ การสื่อสารร่วมกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา Google Apps ซึ่งถือเป็นเครื่องมือนึงที่จะช่วยให้งานทุกคนสามารถจัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา การสร้างบทเรียนออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การตรวจการบ้านนักเรียนนักศึกษาได้สะดวกขึ้น การสร้าง Classroom ห้องเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว และที่สำคัญทำให้เราไม่พลาดการติดต่อนัดสำคัญด้วยระบบแจ้งเตือนกิจกรรมนัดสำคัญผ่าน SMS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร เกี่ยวกับการการปรับระบบการเรียนการ สอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบ “สอนให้น้อยลง เรียนให้มากขึ้น” ในรูปแบบ Flip Classroom ห้องเรียนกลับทาง และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Blend Learning รวมทั้งสอดคล้องกับการผลิตพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์ ในการบูรณาการ ICT ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การนำระบบดังกล่าวมาช่วยเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของสายวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้กำหนดจัดอบรม เรื่อง “Google Apps for Education” โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาต่อไปในอนาคต สามารถบูรณาการใช้ ICT ในกระบวนการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

–   เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน
–   เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ ได้ทราบเทคนิควิธีการใช้
Google Application มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
–  เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ให้มีทักษะการประยุกต์ใช้
ICT ในการจัดการชั้นเรียน/ห้องเรียนขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการอบรม

ดำเนินการอบรมวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558  รุ่นที่ 2

สถานที่ดำเนินการ  

ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ร้อยละ 80
สามารถนำ Google Applications ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการสนับสนุนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงการ การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และกำหนดการ

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
—————————————————————————————————————————————————————————-

รบกวนกรอกข้อในแบบกรอกข้อมูล อบรมรุ่นที่ 2 ตามลิ้งค์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วยคะ
แบบกรอกข้อมูลเข้าร่วมอบรม Google App for Education,SRRU 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*