ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสอบประมวลความรู้

ประกาศสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เรื่อง   กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ พ.ศ.๒๕๔๙หมวด ๖ การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ ๔๐ การสอบประมวลความรู้เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้เตรียมตัวสอบประมวลความรู้  สาขาวิชา จึงออกประกาศ เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ในการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศการรับสมัครสอบประมวล  ➡

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*