ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามที่ คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  😛

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*