สมัครเรียน ป.โท ป.เอก ออนไลน์

สมัครเรียน ป.โท ป.เอก ออนไลน์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานที่จะต้องนำมาวันรายงานตัว
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– สำเนาใบรายงานผลการเรียน พร้อมตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
การโอนเงินค่าสมัคร  – ครุศาสตรมหาบัณฑิต 300 บาท  – ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 2000 บาท
master**ส่งเอกสารการชำระเงินค่าสมัครมาที่ อีเมล์ samreaj@gmail.com  ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชื่อบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เลขที่ 6440248398ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่เว็บ http://ictedu.srru.ac.th
เครื่องหมาย * คือจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  CLICK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*