The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”
ด้วย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้ขอเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม
นานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร   เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ระหว่างอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาที่สนใจเพื่อให้ได้รับความรู้ทางด้าน E-Learning ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีความรู้ความเข้าใจ
ในพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน   ซึ่งรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

>    ขอเข้าร่วมโครงการThe Sixth TCU International E-learning Conference 2015
Global Trends in Digital Learning
>    ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ TCU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*