THE 30th NATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION TECHNOLOGY

 

5175818_orig

ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 21-22 มกราคม 2559
จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยของตนเองต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาระหว่างสถาบันต่าง ๆ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียนงานเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 30 
อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท อาหารและงานเลี้ยง

อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียนนำเสอนผลงาน
อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท เอกสารการประชุมวิชาการ + CD + เกียรติบัตร อาหาร

กำหนดการส่งบทความ
การเปิดรับบทความวิจัย  (Call for Paper) วันที่  1 กันยายน  2558
วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัยฉบับเต็ม วันที่  30  พฤศจิกายน 2558
ผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม วัน 10  ธันวาคม 2558
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันที่  15 ธันวาคม 2558

ขั้นตอนการลงทะเบียนนำเสนอบทความ

1. จัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด และแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ edtech30.2515@gmail.com
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความเบื้องต้น และแจ้งกลับทางอีเมล์
3. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนนำเสนอบทความ พร้อมทั้งเอกสารการโอนเงิน ทางอีเมล์ edtech30.2515@gmail.com หรือโทรสาร 055 962402
4. จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ และแจ้งผลการแก้ไขทางอีเมล์
5. ปรับแก้ไขบทความและส่งบทความฉบับแก้ไข ทางอีเมล์ edtech30.2515@gmail.com
6. นำเสนอบทความ

การชำระค่าลงทะเบียน
โดยโอนเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อบัญชี เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 30
เลขบัญชี 857- 0 – 38593 – 5

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
รายละเอียดดังนี้⇓

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*