การประชุมประกันคุณภาพหลักสูตร 59 ระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมฉัทฑันต์ การประชุมศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร  ประธาน รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) ประชุมและหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษากว่า 10 สาขาและหลักสูตรใหม่

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2559) ระดับปริญญาตรี กำลังจะเข้าอนุสภาวิชาการ อยู่ในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการเบื้องต้น โดยศูนย์มาตรฐานการศึกษา

12239888_959569117422254_362260273569421745_n 12249870_1053546901345978_6218499411029416999_n 12239652_1053546771345991_7434238678351210449_n

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2559) ระดับปริญญาตรี เข้าประชุมอนุสภาวิชาการ และผ่านเกณฑ์ ก่อนเข้าสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ต่อไป

12242219_10203818315776862_1155626124_n 12270581_10203818315656859_2106819680_n 12270089_10203818315536856_483246672_n
12248785_10203818315456854_813237316_n 12243919_10203818315696860_447424101_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*