บุคลากร

1. ผศ.ดร.ประชิต  อินทะกนก
2. ดร.อุดม  หอมคำ
3. ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
4. ดร.นุชจรี  บุญเกต
5. ดร.สุพล  ฉุนแสนดี
6. ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์
7. อาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
8. อาจารย์จักรพงษ์  วารี
9. อาจารย์ว่าที่ ร.อ.บุญโต  นาดี
10. นายสำเร็จ  สาคะเรศ
11. นางสาวศศิพิมพ์  สายกระสุน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*