THE 30th NATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION TECHNOLOGY

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท เอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยของตนเองต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาระหว่างสถาบันต่าง ๆ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*