เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต  ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษารับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สมัครออนไลน์ http://graduate2.srru.ac.th/  เว็ปไซต์ http://ictedu.srru.ac.th/
Facebook https://www.facebook.com/ICTEDU.SRRU/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*