การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.๕ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ในการนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่
๑. พิจารณาแต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
– มติที่ประชุมเห็นชอบให้ อาจารย์จักรพงษ์ วารี ทำหน้าที่เป็นประธานโปรแกรม และให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมโดยให้ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร
๒. พิจารณาตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.๕ปี)
– มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างลูกจ้างรายวันโดยใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์และให้ทำบันทึกข้อความถึงคณบดี เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจ้างต่อไป
๓. พิจารณาการจัดโครงบริการวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙
– มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 6 กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณของสาขาฯ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
2 3 41

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*