การประชุม การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (5ปี) ครั้งที่1/2559

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 25559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 29 อ.จักรพงษ์ วารี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนฯ และ อ.ว่าที่ร.อ.บุญโต นาดี รองประธานเข้าร่วมการประชุม การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5ปี) ครั้งที่ 1 /2559 โดยมี อาจารย์ ดร.พานชัย เกษฎา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อพิจารณา ดังนี้  1. การประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5ปี) 2. การพิจารณานำเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย  ในการนี้ในส่วนของ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2. ชี้แจงกรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาที่กำหนดเป็นวิชาเอกเดี่ยว

DSC_7631     DSC_7635     DSC_7638

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*