ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

      เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  รวมทั้งนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศด้วย ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการงาน

IMG_7672IMG_7704IMG_7723IMG_7706IMG_7689     IMG_7690

 

ความสอดคล้อตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*