กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ” 84 พรรษามหาราชินี “

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๘๔ พรรษามหาราชินีประจำปี ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ณ บริเวณอาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ เมื่อช่วงเช้า ๐๗.๐๐ น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป   มีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   และช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก  

มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี   มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีด้วย  ในการนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีฯ โดย อ.จักรพงษ์ วารี นำนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร รับฟังการพูดสุนทรพจน์ ร้องเพลงค่าน้ำนมจากนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งกิจกรรมดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

2 4 1
1 2 36 8 79 11 1214 16 18

ภาพตักบาตร: นายวิทยา  ธโนรับ 

ความสอดคล้องตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชีั้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*