การแข่งขันกีฬาสีตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด”ไอซีที สัมพันธ์”ครั้งที่ 1

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในของสาขาฯ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีอาจารย์จักรพงษ์ วารี ประธานโปรแกรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี มีน้ำใจ ต่อกันและ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพ มิตรไมตรีกับคณาจารย์และเพื่อนร่วมสถาบัน
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวชี้วัด 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

1  13 3
22 45 6                  31 21 16 9 20 24

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*