การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”

      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดการประชุมฯในหัวข้อ”การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”
ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31
ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาเข้าร่วมฟังเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับใช้เป็นแนวทาง
ต่อการแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

DSC_1122  DSC_1038  DSC_1133  img006

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*