โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ที่ผ่านมาจัดโดยคณะกรรมการห้อง 1และห้อง 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาฯ สร้างความเสมอภาคและรู้จักยอมรับฟังผู้อื่น มีประธานสาขาฯและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมเป็นผู้สังเกตการ มีลงผู้สมัครจำนวน 2 คน เบอร์ 1 นายฐานันดร  เสนาะสังข์ และเบอร์ 2 นายนันทพงศ์  ทรงศิล มีผู้มาใช้สิทธิ์ 53 คน จากทั้งหมด 58 คน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เบอร์ 1 นายฐานนันดร เสนาะสังข์ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 49 คะแนน  จึงได้รับเลือกอย่างเอกฉันท์เป็นประธานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีฯ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ประธานสาขาฯมอบหมายและบริหารนักศึกษาสาขาฯให้มีความเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามนโยบายที่ได้กล่าวไว้

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
        

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*