โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต

              เมื่อวันที่ 29 -30 พฤสจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้ทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิตณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประพฤติ ปฏิบัติตนให้มีจิตอาสาและคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อตนเองและสังคมตลอดจนทำนุศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป

1  2  3  5  6  7  8  10  11  12  13  15  16  17  18  19  20  22  23  24  25  27  28

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*