โครงการบริการวิชาการ ICT for Education โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
       เมื่อวันที 19 มกราคม 2560 เพื่อให้ความรู้ด้าน ICT และนำไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนได้
โดยมีอาจารย์จักรพงษ์ วารี และ อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกบุญโต นาดี เป็นวิทยากรด้านการสร้างสื่อด้วยโปรแกรมCAMTASIA ตลอดจนแนะนำการใช้ IT อย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้นักศึกษา สาขา ICT ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมที่เน้นพื้นฐานด้าน ICT ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสานและได้รับความรู้มากมาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยี
แห่งอนาคต

ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา 2 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 17 19 20 20.0 21

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*