โครงการบริการวิชาการ ICT FOR EDUCATION ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
       เมื่อวันที่  20 มกราคม 2560 เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นำไปปรับใช้ในการเรียนได้ โดยมีคณาจารย์  นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม เช่น การแสดงละคร ซุ้มถ่ายภาพ ซุ้มความรู้ด้าน ict เป็นต้น ซึ่งมีน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 31 (2) 32 (2) 33  10 (2)  25 (2) 27 36 (2) 18 28 (2)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*