ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาให้แก่นักศึกษามาแล้วนั้นเพื่ออนุมัติให้การดำเนินกิจกรรมการศึกษาเป็นไปตามลำดับ
และครบถ้วนในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
จึงประกาศการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา   ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>>   ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2     <<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*