ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

                 ตามที่ คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษา ได้ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ สอบปากเปล่า วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เพื่อสอบวัดความรู้ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ทางด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน
และการเรียนการสอนออนไลน์ ทางด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาและสถิติในการวิจัย
ความสามารถในการทำวิจัย โดยประเมินทั้งในแง่เนื้อหาและวิธีการวิจัย เพื่อตัดสินว่านักศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถ
จะดำเนินการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งนักศึกษาได้ลงทะเบียนสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*