อาจารย์ว่าที่ ร.อ.บุญโต  นาดี
Acting Capt. Boonto  Nadee

อีเมล์ : boontonadee@srru.ac.th
เว็บไซต์ : http://ictboonto.blogspot.com
Facebook : https://www.facebook.com/tojikung2

การศึกษา

อนุปริญญา (อ.วท.) : สาขาคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี (ค.บ.) : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาโท (ค.ม.) : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาเอก (ค.ด.) : กำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

วิชาที่สอน

– ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
– การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
– การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

บุญโต นาดี (2556). การศึกษาการยอมรับแท็บเล็ต ที่ใช้ในการเรียนการสอนของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
_________. (2559). การประยุกต์ใช้ไอซีทีสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารไอซีทีเพื่อการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>