อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก

อาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
Mr.Somkiet  Phetmark

อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com
เว็บไซต์ : http://somkietpet.blogspot.com
Facebook : http://facebook.com/somkiet.phet

การศึกษา

อนุปริญญา (อ.วท.) : สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาตรี (ค.บ.) : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท (ค.ม.) : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาเอก (ค.ด.) : กำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิชาที่สอน

– การสร้างสื่อการเรียนการสอน
– เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
– คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
– เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
– ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
– การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา
– การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกลผลงานวิชาการ/งานวิจัย
สมเกียรติ เพ็ชรมาก (2552). การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตกรณีสถาบันราชภัฏสุรินทร์ . คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
_________. (2557). เทคโนโลยี Cloud Storage แหล่งเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆเพื่อการศึกษายุคใหม่. วารสารไอซีทีเพื่อการศึกษา สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
_________. (2558). สภาแวดแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงแบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อการศึกษาแห่งอนาคต. วารสารไอซีทีเพื่อการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ajsomkiet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*