อาจารย์จักรพงษ์ วารี

อีเมล์ : j_waree@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/jakkrapong.waree

การศึกษา

ปริญญาตรี (นท.บ.) : นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาโท (ค.ม.) : สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาเอก (ค.ด.) : กำลังศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิชาที่สอน

– ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
– การสร้างสื่อการเรียนการสอน
– เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

จักรพงษ์ วารี. (2553). แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย m-learning ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
_________. สุเทียน ดารศรี และสำราญ สร้อยจิตร (2556). ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนบนเว็บที่มีความสอดคล้องกับแบบการเรียนของผู้เรียน 3 แบบการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ Grasha and Reichman ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
_________. (2556). การศึกษาความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 2557
_________. (2557). ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน.วารสารไอซีทีเพื่อการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 .คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
_________. (2558). อิทธิพลของโซเชียลมีเดียและการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารการศึกษา.
วารสารไอซีทีเพื่อการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2.คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
_________ et al. (2558). The Achievement of Learning Outcomes using Web-
based Instruction with Students with Different Learning Styles in Rural high schools in Thailand. Surindra Journal of Local Development volume8, 2015.Surindra rajabhat University Press.

ajjakkrapong

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*