อ.กฤษณณัฐ หนุนชู

อาจารย์กฤษณณัฐ หนุนชู
MR. KRITSANANUT NUNCHOO

อีเมล์ : kritsananut@srru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/kritsananut.nunchoo

การศึกษา

ปริญญาตรี (วท.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
ปริญญาโท (บธ.ม.) : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

วิชาที่สอน

– แอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
– การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

กฤษณณัฐ หนุนชู (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เรื่องการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

ajkritsananat

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*