บุคลากร


อาจารย์ ดร.อุดม  หอมคำ
ประธานสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิต  อินทะกนก


อาจารย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล การศึกษา ตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.ประชิต  อินทะกนก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ประธานสาขา ปริญญาเอก
2 ดร.อุดม  หอมคำ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ประธานสาขา ปริญญาโท
3 ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) อาจารย์
4 ดร.นุชจรี  บุญเกต ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) อาจารย์
5 ดร.สุพล  ฉุนแสนดี กำลังปรับปรุง อาจารย์
6 ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์ กำลังปรับปรุง อาจารย์
7 อาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา อาจารย์
8 อาจารย์จักรพงษ์  วารี ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา อาจารย์
9 อาจารย์ว่าที่ ร.อ.บุญโต  นาดี ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา อาจารย์
10 นายสำเร็จ  สาคะเรศ ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จนท.ประจำสาขา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*