ปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
DSC_5235 DSC_5195 DSC_5191
อยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าสภาวิชาการและอยู่ในกระบวนการรับรองหลักสูตรโดยครุสภา
มีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2559

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*