ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558master

 

 

 

 

 

 

 

1 ข้อมูลทั่วไป
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารการศึกษาภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Information and Communication Technology in Education

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร การศึกษา)
ชื่อย่อ : ค.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)

ชื่อเต็ม : Master of Education (Information and CommunicationTechnology in Education )
ชื่อย่อ : M.Ed. (Information and Communication Technology in Education)

รายละเอียดหลักสูตร
ป.โท หลักสูตร-ปรับปรุงปี2558  CLICK!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*