ปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Information and Communications Technology in Edujulacation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร การศึกษา)
ชื่อย่อ ค.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Education Program (Information and Communications Technology in Education)
ชื่อย่อ Ed.D. (Information and Communications Technology in Education)
3. วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
4. จํานวนหน่วยกิต 60 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร CLICK!!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*