ประกาศและคำสั่ง

ประกาศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ฉบับที่ ๐๐๑/ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ฉบับที่ ๐๐๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อการพัฒนาตนเอง
ฉบับที่ ๐๐๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเรียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*