รายงานการดำเนินโครงการ 2559

1.รายงานสรุปโครงการกีฬาต้านยาเสพติด-วันที่-2-ก.ย.59
2.รายงานสรุปโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย-วันที่-16-พ.ย.59
3.รายงานสรุปโครงการจิตอาสา-เพื่อพัฒนาชีวิต-วันที่-29-30พ.ย.และ-1-ธ.ค.59
4.รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ-ICT-for-Edu-2560-เดือน-ม.ค.60
5.รายงานสรุปโครงไหว้ครู-วันที่10-ก.พ.-2560-
6.รายงานสรุปโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา-10-มี.ค.60
7.รายงานการเข้าร่วมงานคอม-เทคโน-สัมพันธ์ค-ครั้งที่-2-วันที่-18-มี.ค60

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*