นักศึกษา ป.ตรี รุ่น 2

น.ส.สุดารัตน์ แผนไธสง 60191990106 นางสาว มิ่งขวัญ อ่อนจันทร์ 60191990101 นางสาวกรรณิกา สมัญญา นางสาวจุฬาลักษณ์ เจียรนัย .60191990130
สุดารัตน์ แผนไธสง
60191990106
มิ่งขวัญ อ่อนจันทร์
60191990101
 กรรณิกา สมัญญา
60191990124
จุฬาลักษณ์ เจียรนัย
60191990130 
นางสาวณัฐณิชา บุญศิลป์60191990112 นางสาวนภาพร โพธาราม60191990110 นางสาวพรรณณิตา เคนแสนโคตร 60191990118 นางสาวพิไลวรรณ โลฆัง .60191990122
ณัฐณิชา บุญศิลป์
60191990112 
นภาพร โพธาราม
60191990110
พัณณิตา เคนแสนโคตร
60191990118
พิไลวรรณ โลฆัง
60191990122
นางสาวมะลิวัลย์ พิษโสระ.60191990118 นางสาวรัชนีกร ทาทอง60191990116 นางสาวอนัญญา บุญมาก 60191990103 นางสาวอรวรรณ แสนมาตร รหัสนักศึกษา 60191990111
มะลิวัลย์ พิษโสระ
60191990118
รัชนีกร ทาทอง
60191990116 
อนัญญา บุญมาก
60191990103
อรวรรณ แสนมาตร
60191990111
นางสาวอรอารีย์ อศัย60191990127 นายกฤตชลักษณ์ แก้วธานี รหัสนักศึกษา 60191990113 นายณัฐวุฒิ มุ่งหมาย 60191990105 นายธนากร สีสัน.60191990115
อรอารีย์ อาศัย
60191990127
กฤตชลักษณ์ แก้วธานี
60191990113 
ณัฐวุฒิ มุ่งหมาย
60191990105 
ธนากร สีสัน
60191990115 
นายนราวิชญ์ ลุมาตย์ นายนฤพล ศรีพรหม60191990107 นายภูวนาท เทศแย้ม 60191990102 นายศักรินทร์ อดกล้า
นราวิชญ์ ลุมาตย์
60191990125
นฤพล ศรีพรหม
60191990107
ภูวนาท เทศแย้ม
60191990102
ศักรินทร์ อดกล้า
60191990121
นายอมรชัย มั่ยยืน บุญทวี พงษ์เพ็ชร เกษรัตน์ เคยการ นางสาวพัชราภรณ์ ชัยสิทธิ์
อมรชัย มั่ยยืน
60191990119
บุญทวี พงษ์เพ็ชร
60191990126
เกษรัตน์ เคยการ
60191990129
พัชราภรณ์ ชัยสิทธิ์
60191990123
นางสาวสุรีรัตน์. กิริยา
สุรีรัตน์ กิริยา
60191990128

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*