อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
Dr.Kajohnsak  Sa-nguansat

ตำแหน่ง
– อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
– ผู้อำนวยการ ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ผลงานวิชาการ:

วิชาที่สอน
– ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
– นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*