รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3


วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 80 หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต มคอ. 3
วิชาแกน บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
1033307 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและ สื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) CLICK
1033309 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) CLICK
1033311 สถิติและการวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) CLICK
วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน 51 หน่วยกิต
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต    
 1033310  การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
 1033318  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)  CLICK
 1033319  สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) CLICK
1033326 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ  3(2-2-5) CLICK
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 21 หน่วยกิต    
 1033308 การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
 1033312 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิตอล  3(2-2-5)  CLICK
 1033313 การออกแบบและการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
 1033316  การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
 1033325 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
 1033327  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) CLICK
 1033328  การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
1033314 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) CLICK
1033315 การออกแบบระบบการเรียนการสอนและการสอนออนไลน์ 3(2-2-5) CLICK
1033317 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-5) CLICK
1033323 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) CLICK
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต    
1033320 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ  3(2-2-5) CLICK
1033324 สถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา  3(2-2-5) CLICK
วิชาเอก เลือกเรียน 10 หน่วยกิต  (เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้)  
1033329  การจัดแสดงและนิทรรศการ  2(1-2-3)  CLICK
1033330  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ วิทยุและโทรทัศน์  2(1-2-3)  CLICK
1033331 สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้    2(1-2-3)  CLICK
1033332 การดำเนินงานห้องปฏิบัติการทางเสียง  2(1-2-3)   CLICK
1033333 แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  CLICK
1033334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  CLICK
1033335 การบริหารระบบสื่อตามคำขอ  2(1-2-3)  CLICK
1033336 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  2(1-2-3)  CLICK
1033337 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์  2(1-2-3) CLICK
1033338 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษา  2(1-2-3) CLICK
1033339 สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน  2(1-2-3) CLICK
1033340 ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ  2(1-2-3)  CLICK
วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
1033321 การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 1 3(2-2-5) CLICK
1033322 การฝึกปฏิบัติงานสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในโรงเรียน 2 3(2-2-5) CLICK
วิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกในหลักสูตรโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว    
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*