01เม.ย./15

ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาให้แก่นักศึกษามาแล้วนั้นเพื่ออนุมัติให้การดำเนินกิจกรรมการศึกษาเป็นไปตามลำดับ
และครบถ้วนในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
จึงประกาศการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา   ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>>   ประกาศสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2     <<

26ก.พ./15

บุคลากร

1. ผศ.ดร.ประชิต  อินทะกนก
2. ดร.อุดม  หอมคำ
3. ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
4. ดร.นุชจรี  บุญเกต
5. ดร.สุพล  ฉุนแสนดี
6. ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์
7. อาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
8. อาจารย์จักรพงษ์  วารี
9. อาจารย์ว่าที่ ร.อ.บุญโต  นาดี
10. นายสำเร็จ  สาคะเรศ
11. นางสาวศศิพิมพ์  สายกระสุน